موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فهرست مزایده های شرکت دانشمند

ردیف در حال فروش موضوع مزایده شماره مزایده نوع مزایده قیمت اسناد فروش اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان