موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فهرست مناقصات داخلی شرکت دانشمند

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    مزایده خودروهای مؤسسه دانشمند - 1401 ۱۴۰۱-۱۰۲ ۵۰۰,۰۰۰