موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

فهرست مناقصات داخلی شرکت دانشمند

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱    خدمات چاپ نشریات(شامل لیتوگرافی، چاپ و صحافی)-سال 1399-1400 ۱۳۹۹-۰۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴