مناقصات و مزایده ها

 مناقصه گر/ مزایده گر محترم لیست زیر شامل مناقصات، مزایده ها در حال اجرای موسسه تحقیق و توسعه دانشمند می باشد. خواهشمند است موضوع مورد درخواست انتخاب و نسبت به ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری و پرداخت هزينه خريد اسناد از طريق اينترنت اقدام و اسناد را دريافت نماييد.

راهنمای سیستم

فهرست مناقصات دانش بنیان

ردیف در حال فروش موضوع مناقصه شماره مناقصه قیمت اسناد (ریال) فروش اسناد آخرین مهلت بارگذاری اسناد بازگشایی
تاریخ شروع تاریخ پايان
۱  استقرار سامانه مديريت دانش ۱۳۹۷-۰۳۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۲  طراحي و اجراي آميزه جديد بلادر به منظورافزايش عمر و کارايي بلادرهاي پخت تاير سواري ۱۳۹۷-۰۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۳  طراحي و اجراي ساخت مبدل off gas boiler در راستاي کنترل خوردگي و کاهش مصرف انرژي ۱۳۹۷-۰۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۴  سنجش برخط CO2 و O2 در نوشيدني ۱۳۹۷-۰۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۵  گندزدايي و ضد عفوني کردن آب ۱۳۹۷-۰۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
۶  اجراي سيستم بلندينگ بر روي مخازن ۱۳۹۷-۰۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
۷  فراخوان مجدد_بازيافت هواي فشرده در دستگاه بطرساز (Air Recovery System) ۱۳۹۷-۰۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۸    شناساگر دام ۱۳۹۷-۰۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۹    افزايش ماندگاري و کيفيت ميوه در سردخانه ۱۳۹۷-۰۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۱۰    طراحي و ساخت پهپاد کشاورزي به منظور پايش ، اندازه گيري ، ارزيابي و کنترل ۱۳۹۷-۰۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
۱۱    سامانه فروش آنلاين ۱۳۹۷-۰۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
۱۲    سامانه مديريت دانش ۱۳۹۷-۰۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۱۳    استقرار سامانه برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و(BPMS) ۱۳۹۷-۰۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
۱۴    استقرار سامانه هوش تجاري (BI) ۱۳۹۷-۰۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
۱۵    کنترل و رصد ناوگان فروش ۱۳۹۷-۰۱۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
۱۶    شناسايي والد دام ۱۳۹۷-۰۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
۱۷    سرويس تلويزيون تعاملي IPTV ۱۳۹۷-۰۱۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
۱۸    ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ۱۳۹۷-۰۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
صفحه بعد