اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  تست e-Namad  شماره  1398-019
 مبلغ سپرده  10,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات طرح آزمایشی تست سامانه طرح های دانش بنیان موسسه تحقیق و توسعه دانشمند.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/06/13 تا تاريخ 1398/06/30

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.