اطلاعات مناقصه/مزایده

 موضوع  بررسي ميزان آلودگي احتمالي در ماهيان شير و سي باس در خليج فارس  شماره  1398-017
 مبلغ سپرده  10,000,000 ریال  فایل معرفی پروژه (RFP) دریافت فایل
 توضیحات در سال‌های گذشته برای تأمین نیاز پروتئینی مردم، به دلیل کمبود منابع آب شیرین و ذخایر آبزیان، پرورش ماهی در قفس در دریا رایج شده است. آبزیان پرورش‌یافته در قفس با جانمایی صحیح قفس¬ها در جاهای عاری از آلودگی می‌توانند ارزش تغذیه¬ای مشابه آبزیان وحشی داشته باشند و شاید آلودگی فلزات سنگین در آن‌ها در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، به همین دلیل تحقیقات بر روی ماهیان شیر و سی¬باس آسیایی در خلیج‌فارس برای پیشبرد صحیح اهداف مذکور و مقایسه ارزش تغذیه‌ای بین آن‌ها می‌تواند در توسعه اشاعه مصرف ماهی و جبران کمبود ذخایر مؤثر واقع شود.
 شماره حساب شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1398/05/27 تا تاريخ 1398/06/30

 ثبت نام اوليه
 فرم خوداظهاري مناقصات و مزايده ها
در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.
پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.