موسسه دانشمند

بستری برای تحقیق و توسعه

مجسمه چهار دانشمند ایرانی در مقر سازمان ملل - وین (ابوعلی سینا، خیام، رازی و ابوریحان)

تولید مکمل های تغذیه ای با هدف بهبود رژیم غذایی مناطق کم برخوردار

  • تاریخ شروع ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
  • تاریخ پایان ثبت نام: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
  • شماره: 1400-069
  • دانلود RFP: دریافت فایل
  • وضعیت طرح:
در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، گروه‌هاي کم برخوردار جمعیت کشور دچار سوءتغذيه هستند و با مسائل ناشی از كم‌غذايي مانند سوءتغذيه پروتئین، كم‌خوني، فقر آهن، کمبود يد، کمبود روي، كلسيم و کمبود ويتأمين‌هاي A ،B2 و D مواجه می باشند. لذا این مؤسسه از کلیه فناوران توانمند در زمینه تولید مکمل های تغذیه ای با هدف بهبود رژیم غذایی مناطق کم برخوردار، جهت ثبت نام در این طرح دعوت به عمل می‌آورد.

ثبت نام

ارزیابی اولیه
ویژه منتخبان مرحله اول