موضوع: طراحي و ساخت سامانه کنترل دماي قالب فرم دهي بطر
شماره: 1399-019
مبلغ سپرده: ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه طراحی، ساخت و پیاده سازی سامانه
کنترل دمای قالب فرمدهی بطر با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند و واجد شرایط برای رفع این مسئله تعامل و همکاری نماید.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/06/05 تا تاريخ 1399/08/08

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.