موضوع: خدمات چاپ نشريات(شامل ليتوگرافي، چاپ و صحافي)-سال 1399-1400
شماره: 1399-018
مبلغ سپرده: 100,000,000 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/05/28 تا تاريخ 1399/06/14

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.