موضوع: بومي سازي وارنيش بيروني قوطي آلومينيومي
شماره: 1399-017
مبلغ سپرده: 0 ریال
فایل معرفی پروژه (RFP): دریافت فایل
توضیحات:
مؤسسه دانشمند در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه بومی سازی وارنیش بیرونی قوطی آلومینیومی از کلیه افراد و شرکت‎های توانمند در این زمینه، دعوت به عمل آورد.
شماره حساب:
شماره حساب جهت واریز به صورت فیش 124.816.131832.1 به شماره شبا IR870590012481600131832001 نزد بانک سینا به نام موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
  تاريخ فروش اسناد از تاريخ 1399/05/20 تا تاريخ 1399/07/11

ثبت نام اوليه

در صورت عدم ثبت نام در اين مناقصه ابتدا در اين قسمت ثبت نام اوليه را انجام داده و پس از دريافت کد رهگيري اقدام به ثبت اطلاعات خود فرماييد.

ورود به طرح

پس از ثبت نام اوليه و دريافت کد رهگيري برای ورود دفعات بعدی به سیستم خوداظهاری و تکمیل اطلاعات خود به این قسمت وارد شوید.